Sıkça Sorulan Sorular

SL ÖZEL GÜVENLİK

Özel Güvenlik Görevlilerinin Yetkileri Nelerdir ?

1) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek İsteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.

2) Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.

3) Ceza Muhakemesi Kanununun 90 ‘ıncı maddesine göre yakalama.

4) Görev alanında, haklarında yakalama veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama, arama.

5) Yangın, deprem gibi tabi afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girme.

6) Hava meydanı, liman, gar, İstasyon ve terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.

7) Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla, aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma.

8) Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama.

9) Olay yerini ve delilleri koruma, bu amaçla Ceza Muhakemesi Kanununa göre yakalama.

10) Türk Medeni Kanununun 981 inci maddesine, Borçlar Kanununun 52 nci maddesine, Türk Ceza Kanununun 24 ve 25 inci maddelerine göre zor kullanma.

SL ÖZEL GÜVENLİK

Özel Güvenlik Görevlileri Devriye veya nokta nöbetini kaç kişi ile ifa edebilir?

Koruma ve güvenliği sağlanan yerlerde özel güvenlik görevlilerinin devriye veya nokta nöbeti görevlerini tek kişi ile yerine getirmesi, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe aykırılık teşkil etmemektedir. Ancak, koruma ve güvenliğin daha sağlıklı yapılabilmesi ve bir olay karşısında devriyenin veya nokta nöbeti tutan görevlinin can güvenliğini sağlayabilmesi için en az iki kişi ile hizmet yapılmasının daha uygun olacağı değerlendirilmektedir.
SL ÖZEL GÜVENLİK

Özel Güvenlik Görevlisi Uzun Namlulu Silah Taşıyabilir mi?

Görevin niteliği uzun namlulu silah bulundurmayı ve taşımayı gerektiriyorsa, valiliklerce Genel Kurmay Başkanlığının bu konudaki görüşü alınarak, uzun namlulu silahın niteliği ve sayısı Komisyon tarafından tayin edilir.
SL ÖZEL GÜVENLİK

Özel Güvenlik Görevlileri Güvenlik ve Koruma Hizmeti Dışında Başka Bir İşte Çalıştırılabilir mi?

5188 sayılı Kanunun “Görev Dışında Çalıştırma Yasağı” başlıklı 16’ncı maddesinde “Özel güvenlik personeli, Kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılamaz” denilmektedir. Bu hükme aykırı hareket eden şirketin adı adresi ve hizmet vermiş olduğu yerin ilgili il Valiliğine veya Bakanlığımıza yazılı olarak bildirilmesi halinde, Kanunun 20’nci maddesi € bendi “Özel güvenlik görevlisini koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştıran kişi, kurum ve kuruluşlara her eylemleri için bin Türk Lirası,” hükmü çerçevesinde cezai işlem uygulanabilecektir.
SL ÖZEL GÜVENLİK

Özel Güvenlik Görevlisinin Maaş ve Özlük Hakları ile İlgili şikayetler nereye bildirilmektedir?

Özel güvenlik görevlilerinin maaş ve özlük hakları 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde karşılıklı akitle belirlendiği için bu şikayetleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bu Bakanlığa bağlı Bölge Müdürlükleri veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi “ALO 170” hattını arayarak soru, öneri, eleştiri, ihbar, şikayet ve başvuru taleplerinizi etkin ve hızlı bir biçimde çözüme kavuşturmak için iletebilirsiniz.
SL ÖZEL GÜVENLİK

Özel Güvenlik Görevlileri “Özel Güvenlik” İbaresi Yazılı Yeleği Ne Zaman Giyerler?

Özel güvenlik görevlileri; Gece görevinde, spor müsabakalarında, konser ve sahne gösterilerinde üniformanın üzerine, arkasında ışığı yansıtan “özel güvenlik” ibaresi yazılı yeleği giyerler.
SL ÖZEL GÜVENLİK

Özel Güvenlik İzni

Kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi özel güvenlik komisyonunun kararı üzerine valinin iznine bağlıdır. Toplantı, konser, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde; para veya değerli eşya nakli gibi geçici veya acil hallerde, komisyon kararı aranmaksızın, vali tarafından özel güvenlik izni verilebilir.

Kişi ve kuruluşların talebi üzerine, koruma ve güvenlik ihtiyacı dikkate alınarak, güvenlik hizmetinin istihdam edilecek personel eliyle sağlanmasına, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulmasına ya da bu hizmetin güvenlik şirketlerine gördürülmesine izin verilir. Bir kuruluş bünyesinde özel güvenlik birimi kurulmuş olması, ihtiyaç duyulduğunda ayrıca güvenlik şirketlerine hizmet gördürülmesine mani değildir.

Komisyon, koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirecek personelin, bulundurulabilecek veya taşınabilecek silah ve teçhizatın azamî miktarını ve niteliğini, gerekli hallerde diğer fizikî ve aletli güvenlik tedbirlerini belirlemeye yetkilidir. Havalimanı ve liman gibi yerlerde alınacak güvenlik tedbirlerine ilişkin uluslararası yükümlülükler saklıdır.

(Değişik) Geçici haller dışındaki özel güvenlik uygulaması, en az bir ay önce başvurulması şartıyla komisyonun kararı ve valilik onayı ile sona erdirilebilir.

SL ÖZEL GÜVENLİK

Özel Güvenlik İzin Belgesi alınması için yapılması gereken işlemler nelerdir ?

5188 nolu kanun uyarınca güvenlik hizmeti almak isteyen kurum ya da kuruluşlar "İl Özel Güvenlik Komisyonu" tarafından verilen "Özel Güvenlik İzin Belgesini" almak zorundadırlar.